Škola

Postupem času došlo ze strany rodičů, jejichž děti prožili a prožívají svůj předškolní věk v Maatě, k úvahám o dalším vzdělávají jejich dětí. Hlavní motivací k těmto úvahám je snaha o zachování podobné atmosféry výchovy a vzdělávání, jaké jsou nastaveny v Maatě. Na základě těchto společných úvah vznikla skupina rodičů, která iniciuje vznik nové základní školy ZŠ Maata, jejíž činnost by měla být zahájena od školního roku 2016/2017. Tato škola nabídne vstřícný, otevřený a respektující přístup k dětem a bude prostorem, v němž bude podporován přirozený zájem dětí o vzdělávání. Cílem je nabídnout tento přístup všem rodičům, kteří směřují ve výchově a vzdělávání směrem respektujícím svobodný vývoj osobnosti svých dětí.

Vzdělávací koncepce školy se nebude opírat o jeden směr (Montessori, Waldorf, lesní školy apod.), ale bude využívat vybrané prvky z těchto systémů. Vycházet se bude zejména ze svobodného a respektujícího přístupu k dětem, individuální práce v menší skupině, propojenosti věkově oddělených tříd, důrazu na vnitřní motivaci žáků (s pomocí slovního hodnocení), z projektového vyučování a z vedení dětí k aktivnímu a zdravému životnímu stylu. Důraz bude kladen na to, aby byly děti kvalitně připravené na další stupně vzdělávání.

Záměrem je založení základní školy pro první stupeň, která bude registrovaná v síti škol MŠMT. Výhodou registrované školy je zejména větší jistota nastavených standardů poskytovaného vzdělávání a také větší ekonomická stabilita instituce, která bude zajištěna kromě státní dotace také školným na žáka. Cílem je udržení výše školného na hranici dostupnosti pro co nejširší spektrum rodin. Pro realizaci tohoto cíle je klíčové zajištění vhodných kvalitních prostor pro školu za dostupnou cenu. V současné době probíhá fáze intenzivního hledání vhodného objektu pro školu, který by splňoval jak prostorové potřeby školy, tak ekonomické nastavení, které by umožňovalo dostupnost všem, kdo sdílí vizi, směr a filozofii školy.

O dalším vývoji školy Vás budeme informovat.

Informace o škole můžete sledovat také na Facebooku https://www.facebook.com/zsmaata